tortuga

E tortuga ku  .....roodwang..... ta esun mas tene. E ta un bestia fasil pa kria.

kuminda
E kuminda kabaron seku ta kosta muchu sen, sigur ora e tortuganan ta bira grandi. Nan ta kome kuminda otro ku ta hopi mas barata. Un kos si, e tipo di kuminda por hasi e awa sushi, berde. Otro kuminda ta: souseshi, pida kurason di baka, zeekat, kalkier piska f piskichi. No ta nodi pa nan kome tur dia, por salta un, tin biaha dos dia.

                

No ta nesesario di gasta hopi sen na kuminda.

                                                                  

solo i vitamina
Si ta tene e bestianan den kas so nan por falta solo. Nan mester di solo pa traha vitamina pa forma wesu e kaska. Wak pa e tortuga no kima den solo f keinta demasiado den solo. Si e tortuga no a kustuma ku solo e ta kima lihe, mihon no ponele den muchu solo direkt, pero partialmente sombra.

su luga
E ta posibel pa tenele den un akuarium kaminda e ta keda landa so. E bestia mes ta prefera pa e por sali for di e awa i drumi den solo tambe. Si e no por skonde for di solo e por keinta demas i por muri.

orgen
E tortuganan mas bende na Korsou ta prosedente di Merka, Florida. Animalnan paresido ta biba den paisnan di Merka Latina.

distingshon machu i muhe
E machu tin hua mas largu.