Malphigiaceae       

 

                        Bunchosia odorata             

 

 .

                        Byrsonima crassifolia             

 .

                        Malphigia emarginata        shimaruku  

              

 

 

 

 E mata ta flora i karga despues di awaseru. E blachinan por kousa un grawatashi ku no ta dura hopi.

                     

 

 

 

Malphigia glabra            shimaruku machu          

 .